Ἡράκλειτος ἔφη ὡς ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων

Translations

English:

  • Heraclitus said that a man’s character is his fate.

Nederlands:

  • Het karakter van een mens is zijn lot

Readings

B119

Advertenties